Upozorňujeme zákazníky na minim. objednávku - 2.000 Kč, POUZE pro zákazníky s IČ. Pre zmenu CZK meny na €uro, kliknite na CZK - vpravo hore. Minim. objednávka - 80 €.

Reklamační řád


 

Reklamace1

 

 1. Reklamační řád společnosti Kaizen Medical™ s.r.o.

1.1. Záruka za jakost při převzetí, práva z vadného plnění

Kupující – spotřebitel:
Společnost Kaizen Medical
 s.r.o. odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vadu. Zejména odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,
a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu věci a na základě reklamy prodávajícím prováděné,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí, nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
d) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu zákonné lhůty, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit jeho součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí věci kupujícím, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u veškerého dodaného zboží v době 24 měsíců od převzetí, to se však netýká:
a) u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým či nevhodným užíváním, event. poškozením zboží po dobu užívání
c) u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo
d) vyplývá-li to z povahy zboží.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil, nebo jde-li o vady zboží, které byly způsobeny dopravou zboží prováděnou kupujícím nebo neodbornou manipulací.

 

1.2. Jak provést reklamaci zboží
Chcete-li reklamovat produkty, 
svou reklamaci můžete provést zasláním reklamace poštou na adresu (nebo e-mailem): Kaizen Medical s.r.o., NEZAPOMEŇTE PŘIPOJIT KOPII DAŇOVÉHO DOKLADU A UVÉST DŮVOD REKLAMACE a současně zaslat reklamovaný produkt. Pokud posíláte zboží poštou, prosíme, zašlete jej doporučeně, podací lístek si uschovejte. Krabici či obálku označte nápisem REKLAMACE. Po přijetí takto reklamovaného zboží zašle společnost Kaizen Medical s.r.o. kupujícímu písemné potvrzení. Toto potvrzení obsahuje informace o tom, kdy kupující právo na reklamaci zboží uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Následně bude reklamace vyhodnocena, kupující opět obdrží písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení opravy a době jejího trvání, nebo důvod zamítnutí reklamace. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. 

 

1.3. Záruka za jakost při převzetí, práva z vadného plnění
Kupující – podnikatel:
Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí společnosti Kaizen Medical s.r.o., jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.
Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,
b) použil-li kupující zboží ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
d) prodal-li kupující zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití zboží prospěch.

Neoznámil-li kupující vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

 

1.4. Ostatní informace
V případě, že dojde mezi společností Kaizen Medical s.r.o.
 a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce.
Kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://eceuropa.eu/consumers/odr/.

 

 

2. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY -  VRÁCENÍ ZBOŽÍ

2.1 Odstoupení od smlouvy - možnost výměny nebo vrácení zboží
V souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Obč.Z. je kupující – spotřebitel oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Umožňujeme vrácení nebo výměnu nepraných a nepoškozených produktů do 15 dnů od převzetí zboží. Je-li předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
Upozornění! Odstoupení od smlouvy není možné u zakázkové objednávky - oděvy s logem apod. nelze vyměnit ani vrátit. Proto, pokud si nejste při objednávání individuální zakázky s něčím jisti, neváhejte kontaktovat naše obchodní oddělení.

 

2.2. Vrácení zboží
K vrácení zboží je zapotřebí zaslat písemnou reklamaci. Zboží (pokud možno v původním obalu) vložte do balíku a zašlete na sídlo Kaizen Medical s.r.o. Podací lístek si uschovejte.
Pokud zasíláte balíček k nám, poštovné platíte. Jakmile obdržíme vrácené zboží, zasíláme dvě kopie opravného daňového dokladu (dobropisu) na předmětnou finanční částku. Jedna kopie dobropisu je určena kupujícímu, na druhé žádáme vyplnit číslo účtu pro vrácení peněz. Dobropis je nutno potvrdit podpisem s datem přijetí. Teprve takto vyplněný dobropis můžeme podle zákona o účetnictví proplatit. Vrácení peněz provádíme stejnou formou, jakou bylo za objednávku zaplaceno. Nový výrobek je doručen tak, jako předešlá objednávka s novým prodejním dokladem.

 

2.3. Odstoupení od smlouvy není v určitých případech možné
Výměna a vrácení zboží nejsou možné v následujících případech:
- je-li zboží znehodnoceno - je zašpiněné, poškozené, prané
- jedná-li se o zboží na zakázku (oděvy s výšivkou, modely šité na míru apod.

 

2.4. Odstoupení od smlouvy – možnost výměny nebo vrácení zboží
Kupující – podnikatel:
Odstoupit od smlouvy je oprávněn kupující – podnikatel pouze v zákonem stanovených případech.

 

Kaizen Medical s.r.o.