Upozorňujeme zákazníky na minim. objednávku - 2.000 Kč, POUZE pro zákazníky s IČ. Pre zmenu CZK meny na €uro, kliknite na CZK - vpravo hore. Minim. objednávka - 80 €.

Obchodní podmínky


 

terms-conditions-1

 

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

  • Kaizen Medical s.r.o.
  • IČ: 099 52 039
  • DIČ: CZ09952039
  • se sídlem: Sládkova 372/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
  • zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C vložka 84889
  • email: info@kaizenmedical.cz
  • telefon: +420 725 174 223

(dále jen „prodávající“)

2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.enmed.cz (dále je „internetový obchod“).

3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu, umístěného na internetové adrese www.kaizenmedical.cz

1.1 Všeobecné informace
Tyto všeobecné Obchodní podmínky (dále jen VOP) se týkají nákupů (uzavírání kupních smluv) v internetovém obchodě www.kaizenmedical.cz. Vztahují se na kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem, a taktéž na kupní smlouvy, kdy je kupujícím podnikatel, přičemž některá ustanovení, u nichž je tak výslovně uvedeno, dopadají pouze na spotřebitele či pouze na podnikatele. Pokud zde nenaleznete potřebné informace, kontaktujte naše obchodní oddělení, nebo e-mailem na info@kaizenmedical.cz.

1.2 Prodávající
Prodávajícím je společnost Kaizen Medical s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C vložka 78469, se sídlem -  Cihelní 1191/95, 702 00 Ostrava,  Česká republika, ČR, IČO: 045 14 459, DIČ: CZ 056 16 488Kontaktní e-mailová adresa - info@kaizenmedical.cz, kontaktní telefonní čísla: +420 608 384 294.

1.3 Kupující
Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Kupujícím podnikatel s IČ (identifikačním číslem), který uzavírá smlouvu formou písemné objednávky, která je potvrzena tzv. Přijatou objednávkou (případně písemnou smlouvou mezi kupujícím a prodávajícím) ze strany společností Kaizen Medical s.r.o
. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím -  spotřebitelem, neupravené těmito VOP, se řídí Zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ObčZ"), zejména též § 1810 a násl. ObčZ a Zákonem č. 634/1992 Sb., o obchraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o ochraně spotřebitele").
Za podnikatele se považuje každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností, či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím - podnikatelem, neupravené těmito VOP, se řídí Obč.Z.

1.4 Právní řád
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů je platný výklad smlouvy v českém jazyce.

1.5 Souhlas s VOP
Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejich obsah je mu znám a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy. V kupní smlouvě je možné sjednat ustanovení odchylná od VOP. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

1.6 Archivace kupní smlouvy
Každá kupní smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření v elektronické podobě a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

 

2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1 Objednávka
Zboží je možné objednávat již od jednoho kusu, pokud není stanoveno jinak. Objednat lze jakékoliv množství zboží, doba dodání je individuální dle počtu objednávaného zboží (viz. bod 4. VOP) při dodržení minimální hodnoty objednávky.
Pro objednání zboží vyplní kupující standardní (vlastní) písemnou objednávku, kterou doručí formou e-mail komunikace (objednávka je přílohou e-mailu ve formátu PDF), popřípadě poštou. Kupující vybere zboží a zašle písemnou objednávku, případně zboží objedná prostřednictvím e-shopu. Kupující má také možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou objednávaného zboží včetně veškerých poplatků a nákladů na dodání zboží, dle tzv. Přijaté objednávky, kde jsou uvedeny ceny za zboží, náklady na dopravu, případně další služby).
Objednávkový formulář odeslaný kupujícím je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena akceptací tohoto návrhu. Společnost  jako akceptaci zašle kupujícímu emailovou zprávu na emailovou adresu zadanou kupujícím v objednávce.

Minimální hodnota objednávky činí - 2.000,-  Kč bez DPH.

Zjistí-li kupující chybu či nedostatek v odeslané objednávce, co nejdříve informuje o této skutečnosti prodávajícího na e-mailovou adresu: info@kaizenmedical.cz  nebo na telefonním čísle: +420 725 174 223
Zboží je dodáváno formou dobírky, (případně - na fakturu) zasláním prostřednictvím dopravce, případně osobním vyzvednutím, pokud není dohodnuto jinak.
U zakázkové objednávky - vyšití loga, případně potisku, je nezbytné vyplnit příslušný dokument, který je přílohou Kupní smlouvy - grafický návrh.  Podmínkou zakázkové výroby je platba předem, pokud není stanoveno jinak.

2.2 Elektronická evidence tržeb
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku, pokud není stanoveno jinak, event. daňový doklad - fakturu. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

2.3 Zrušení objednávky ze strany prodávajícího
Společnost Kaizen Medical s.r.o.
 si vyhrazuje právo objednávku zrušit nebo odmítnout, nemůže-li splnit požadavky stanovené kupujícím.

 

3. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Kaizen Medical s.r.o., jakožto správce, zpracovává osobní údaje v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, zejména se Zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a GDPR. 

3.1 Rozsah zpracování
Dobrovolným vyplněním objednacího formuláře kupující souhlasí se zařazením do databáze zákazníků společnosti Kaizen Medical s.r.o.
 a stává se subjektem údajů, jejichž osobní údaje naše společnost zpracovává. Subjekty údajů mohou být zejména klienti a potenciální klienti, návštěvníci webových stránek, zaměstnanci společnosti Kaizen Medical s.r.o., dodavatelé, popř. další subjekty, ke zpracování jejich osobních údajů svědčí oprávněný zájem.

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, ve kterém je společnost Kaizen Medical s.r.o. od subjektu údajů obdržela, a sice v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu, nebo které byly shromážděny jinak a zpracovávají se v souladu s platnými a účinnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností. Osobní údaje byly získány přímo od subjektu údajů.

3.2 Osobní údaje, které jsou předmětem zpracování
Mezi osobní údaje, které společnost Kaizen Medical s.r.o.
, v souvislosti s uzavření smluvního vztahu, v nezbytném rozsahu zpracovává, patří základní identifikační údaje subjektů a bankovní spojení sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů.

Základní identifikační údaje subjektů sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů 
Společnost, IČO, Jméno, příjmení, korespondenční adresa, adresa pro doručování, PSČ, telefonní číslo (mobilní telefon, pevná linka, apod.), e-mail anebo jiná elektronická adresa a bankovní spojení.

Bankovní spojení
Údaje o bankovním spojení (číslo účtu v národním formátu a formátu IBAN, kód SWIFT a jiné obdobné informace).

Identifikační údaje subjektu pro přístup do webové aplikace společnosti
V nezbytném rozsahu základní identifikační údaje, navíc uživatelské jméno (login), heslo, cookies pro měření návštěvnosti a analýzu využívání webových stránek. Tyto osobní údaje nejsou zpracovávány v přímo čitelné podobě, pouze jako zabezpečené (šifrované) technické záznamy příslušných aplikací.

Korespondence a jiná komunikace se subjektem
Obsah veškeré korespondence se subjektem a jinými třetími osobami (např. externí účetní), pakliže je dohledatelná podle jeho osobních údajů dle některé z předchozích kategorií, obsah všech změnových požadavků subjektu, elektronické i listinné stejnopisy, kopie a otisky dokumentů obsahujících osobní údaje subjektů.

3.3 Účely a právní základ pro zpracování osobních údajů
Společnost Kaizen Medical s.r.o.
 shromažďuje a zpracovává osobní údaje pouze za stanoveným účelem, v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění tohoto stanoveného účelu.
Kaizen Medical s.r.o. zpracovává osobní údaje za účelem splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje nebo za účelem plnění smlouvy anebo za účelem uděleného souhlasu se zpracováním svých osobních údajů od subjektu údajů.

Právní povinnosti
Poskytnutí některých osobních údajů subjektem a jejich následné zpracovávání společností Kaizen Medical s.r.o.
 je zákonným požadavkem, kterému se musí společnost přizpůsobit. Společnost Kaizen Medical s.r.o.  zpracovává vymezené soubory osobních údajů zejména na základě zákona č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ve všech výše uvedených případech má subjekt buď zákonnou povinnost výše uvedené osobní údaje společnosti Kaizen Medical s.r.o. poskytnout anebo zákon upravuje v určitých případech zpracování osobních údajů jako zákonné. Neposkytne-li však subjekt údajů společnosti Kaizen Medical s.r.o. výše uvedené osobní údaje anebo zapoví-li následně jejich zpracování, není společnost Kaizen Medical s.r.o. povinna příslušnou smlouvu se subjektem uzavřít, resp. může její plnění ukončit.

Plnění smlouvy
Společnost Kaizen Medical s.r.o.
 zpracovává osobní údaje nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Správce zpracovává osobní údaje subjektu údajů na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů zejména pro případ zasílání obchodních sdělení a informování o nabízených produktech společnosti Kaizen Medical s.r.o.

3.4 Příjemci osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracovává přímo společnost Kaizen Medical s.r.o.
 Zpracování osobních údajů probíhá v technicky i fyzicky zabezpečených elektronických informačních systémech. Společnost Kaizen Medical s.r.o. předává některé osobní údaje v minimálním rozsahu dalším subjektům, se kterými spolupracuje. Jedná se o tyto subjekty:

Poskytovatelé poštovních a doručovacích služeb:           

GEIS Czech Republic s.r.o.   /   PPL CZ s.r.o.   /   Česká pošta, s.p.   (případně další nespecifikovaní dopravci)                                                          

Vaše osobní údaje mohou být za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům (soudům, policii, notářům, finančním úřadům apod., v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí) nebo je společnost Kaizen Medical s.r.o. může přímo poskytnout jiným subjektům v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem.

3.5 Doba zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje jsou uloženy u společnosti Kaizen Medical s.r.o.
 po dobu nezbytnou pro naplnění stanoveného účelu. Pro poskytování služeb zpracovává Správce osobní údaje subjektu údajů po dobu trvání smlouvy uzavřené s daným subjektem údajů, po ukončení smluvního vztahu po dobu vyžadovanou právními předpisy anebo nezbytně  nutnou.
Společnost Kaizen Medical s.r.o.
 zpracovává osobní údaje pro účely obchodních sdělení po dobu pěti let od data vašeho souhlasu.

3.6 Poučení o právech subjektů údajů
Společnost Kaizen Medical s.r.o.
 zpracovává osobní údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou právními předpisy stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.

V případě zpracovávání osobních údajů na základě souhlasu subjektu údajů se zpracováním osobních údajů, může subjekt údajů takový souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním tohoto souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na tomto souhlasu před jeho odvoláním. Odvolat souhlas lze kdykoli písemně resp. zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní adresu společnosti Kaizen Medical s.r.o., a to bez jakýchkoli následků pro stávající anebo budoucí smluvní vztahy mezi subjektem údajů a společností Kaizen Medical s.r.o..

Na Vaši žádost Vám poskytneme kopii zpracovávaných osobních údajů. Společnost Kaizen Medical s.r.o. opraví bez zbytečných prodlení Vaše nepřesné osobní údaje.

Máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Máte právo na to, aby společnost Kaizen Medical s.r.o. bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se Vás týkají, a není-li zde jiný právní titul.

 

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Kupní cena
Společnost Kaizen Medical s.r.o. je plátcem DPH. Ceny mají charakter cen smluvních a jsou uváděny jak bez DPH , tak včetně 21% DPH, (případně 15 % u tzv. Inkontinence apod. event. jiné sazby DPH). K ceně je připočítáváno dopravné podle pravidel stanovených níže v čl. 4 těchto VOP. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena včetně veškerých nákladů na dodání zboží. Tato cena bude rovněž uvedena v objednávce a v emailové zprávě prodávajícího potvrzující přijetí objednávky zboží.

4.2 Platební podmínky:
Platba v  hotovosti – přímo v sídle Kaizen Medical s.r.o.
, nebo při převzetí zásilky od dopravce.
Převodem z bankovního účtu – ve prospěch účtu společnosti Kaizen Medical s.r.o.,
 na základě avíza k platbě předem, nebo faktury.
Platba na dobírku – při převzetí zboží od dopravce v hotovosti, případně platební kartou, pokud je to možné.
Platba předem – na objednávané zboží je vystaveno avízo k platbě předem. Avízo je zasíláno e-mailem, na vyžádání též tištěné, dopisem. Po uhrazení částky na účet prodávajícího je vystaven daňový doklad a probíhá expedice objednávky.

Platba na zálohovou fakturu – splatnost faktury (daňového dokladu) je 3 - 5 dnů, pokud není stanoveno jinak.
Platba na fakturu – splatnost faktury (daňového dokladu) je 5 dní, pokud není stanoveno jinak (tento způsob platby je poskytován pouze státním zařízením a zákazníkům s IČO - pro zvolení této varianty je nezbytné se v e-shopu registrovat).
Bližší informace k platbám naleznete v části našich webových stránek, v sekci Kontakty - „Fakturační údaje“.

 

5. DODACÍ PODMÍNKY

5.1 Termín dodání zboží
Termín dodání zboží je u běžných objednávek 3 až 10 pracovních dnů. U objednávek jiných a zakázkového typu (vyšití loga, oděvy na míru) je termín dodání do 2 až 4 týdnů, popřípadě dle vzájemné dohody. Vyskytne-li se neočekávaná situace, kupující je vždy informován písemně, nebo telefonicky o možnostech dodání objednávky.

5.2 Způsob dodání zboží – ČR a Slovensko
Objednávka je doručována na adresu uváděnou jako adresa dodání (nemusí se shodovat s adresou fakturační). Způsob dodání zboží si může kupující zvolit z následujících možností:
Osobní odběr – zboží je možné osobně vyzvednout v sídle společnosti. Kupující je telefonicky kontaktován obchodním oddělením, zdali je zboží připraveno k odběru.

České pošta - garance dodání do čtvrtého pracovního dne od expedice. Kupující je před doručením kontaktován zprávou. 
GEIS a PPL - objednávka je zasílána službou do většiny míst v ČR a SK - dodání garantováno do cca. do druhého až pátého pracovního dne od expedice.

Bližší informace k dopravě naleznete v části našich webových stránek, v sekci „Doprava".

Minimální objednávka činí 2.000,- Kč bez DPH.

 

5.3 Kontrola zásilky
Doporučujeme, aby kupující při převzetí zásilky provedl kontrolu zásilky s cílem zjistit, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. 
Jeví-li zásilka zasílaná prostřednictvím přepravce známky zjevného poškození nebo jiných porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky, doporučujeme kupujícímu převzetí zásilky odmítnout a vrátit ji přepravci. Neučiní-li tak, není oprávněn namítat poškození výrobku při přepravě a má se za to, že zásilka byla doručena kupujícímu nepoškozená. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.
Kupující je povinen poškození zboží při přepravě, které nebylo zjevné před otevřením zásilky, reklamovat nejpozději do 3 dnů od převzetí zboží, aby tím umožnil společnosti Kaizen Medical s.r.o.
 bezodkladné uplatnění nároků, z vadně provedené přepravy zboží vůči přepravci. Nevyrozumí-li kupující prodávajícího o poškození zboží nejpozději do 3 dnů od otevření zásilky (nejpozději však do 15 dnů od převzetí zásilky), má se za to, že zboží při převzetí kupujícím bylo nepoškozené.

 

Platné od - 1. 3. 2021    Kaizen Medical s.r.o.